Stowarzyszenie NaSa Bańska Wyżna

Zachęcamy do kontaktu Stowarzyszenie NaSa Bańska Wyżna jeśli jest zainteresowane darmową domeną
nasa.banska-wyzna.pl | nasa.banskawyzna.pl


Forma prawna: Stowarzyszenie. Data rejestracji 23 grudnia 2015 r. KRS: 0000593329 | NIP: 7352865174 | REGON: 363317307

Stowarzyszenie ma na celu działanie na polu fizycznej i umysłowej kultury, edukacji oraz ochrony środowiska. Dodatkowo, stowarzyszenie dąży do realizacji celów z obszaru zadań publicznych, takich jak: pomoc społeczna, w szczególności dla rodzin i osób w trudnych okolicznościach życiowych, z równoczesnym dążeniem do zrównoważenia ich szans; prowadzenie działalności charytatywnej; pielęgnowanie tradycji narodowej, promowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wsparcie dla mniejszości narodowych; dbałość o zdrowie społeczeństwa; wsparcie dla osób niepełnosprawnych; promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy; popieranie równych praw kobiet i mężczyzn oraz ochrona praw kobiet; działalność na rzecz rozwoju lokalnych społeczności; wsparcie dla nauki, edukacji i wychowania; promowanie krajoznawstwa oraz rekreacji dzieci i młodzieży; promowanie kultury, sztuki, ochrony kulturalnego dziedzictwa oraz sportu; troska o ekologię, ochronę zwierząt i dziedzictwo naturalne; dbałość o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; promowanie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; obrona wolności i praw człowieka oraz promowanie demokracji; działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; ochrona praw konsumentów; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej; promowanie i organizowanie wolontariatu; a także wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe dla innych organizacji pozarządowych, zgodnie z ich celami działania.

Dane kontaktowe

Adres: Stowarzyszenie NaSa Bańska, ul. Szlak Papieski 143, 34-424 Bańska Wyżna
Telefon: +48784355775
Facebook: facebook.com/nasabanskawyzna